Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyśmierzycach

Utworzono dnia 13.01.2020
Czcionka:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wyśmierzycach

ogłasza nabór na stanowisko:

Młodszy Bibliotekarz / Bibliotekarz / Starszy Bibliotekarz (w zależności od posiadanego stażu i doświadczenia w pracy).

 1. Wymagania kwalifikacyjne kandydata

Wymagania konieczne: 

 • Wykształcenie średnie, mile widziane wyższe humanistyczne: bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, filologia polska
 • Dobra znajomość literatury i orientacja na rynku wydawniczym
 • Cechy osobowe i umiejętności niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikiem
 • Biegła znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz pakietu MS Office
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Dyspozycyjność, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 • Umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość bibliotecznego programu obsługi zbiorów i czytelników „Mateusz”
 • Znajomość formatu Marc21 dotyczących opracowania książek, filmów oraz audiobooków
 • Umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych
 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
 • Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 • Kreatywność, silna motywacja do pracy
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa czytelników (bieżące zamówienia czytelników, wypożyczanie, przyjmowanie zwrotów, monitorowanie wypożyczeń i terminowości zwrotu itp.)
 • Katalogowanie zbiorów w programie bibliotecznym „Mateusz”
 • Opracowywanie zakupionych zbiorów do wypożyczania
 • Organizacja form pracy z czytelnikiem mających na celu popularyzowanie książki oraz czytelnictwa
 • Współudział w organizowaniu działalności edukacyjno-kulturalnej (prowadzenie i organizowanie lekcji bibliotecznych, warsztatów, spotkań, dni książki i kultury różnych krajów itp.)
 • Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
 • Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 • Inne prace związane z działalnością biblioteki.

Warunki zatrudnienia:
 

 • Zatrudnienie od 1 lutego 2020 roku. Przewiduje się zawarcie umowy o pracę na okres próbny. Jeżeli pracownik spełni wymagania pracodawcy związane
  z określonym stanowiskiem, po zakończeniu okresu próbnego zostanie zawarta umowa o pracę.
 • Pełny wymiar pracy (1 etat)
 • Praca w godzinach 10.00-18.00

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • curriculum vitae
 • kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

Prosimy o dopisanie i podpisanie następującej klauzuli do CV i listu motywacyjnego:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejsko-Gminą Bibliotekę Publiczną w Wyśmierzycach z siedzibą : ul. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.)”.

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na ww. stanowisku prosimy o dostarczenie  wymaganych dokumentów na adres biblioteki, w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata  z dopiskiem  „Oferta pracy”.

 

Adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wyśmierzycach, ul. Mickiewicza 4,
26-811 Wyśmierzyce (biblioteka mieści w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Wyśmierzycach)

Zgłoszenia są przyjmowane do 24 stycznia 2020 roku.

Dokumenty, które zostaną dostarczone po upływie wyżej wymienionego terminu lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, którzy zostaną wyłonieni  na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby zostaną poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub e-mailem.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Biblioteka zastrzega sobie  prawo do podpisania umowy na okres próbny z osobą , które  nie posiada wykształcenia  bibliotekarskiego, praktyk lub szkoleń związanych z zadaniami  biblioteki. Osoba ta zostanie skierowana na szkolenia związane z  działalnością biblioteki.  

Biblioteka zastrzega sobie również możliwość nie podpisania umowy z żadnym
z kandydatów. 

 

 1. Część informacyjna
   

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
  w Wyśmierzycach  z siedzibą  przy ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@wysmierzyce.pl
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora danych związanego z podjęciem działań przed zawarciem umowy o pracę. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. lit. a) c) oraz art. 9 ust. 2 lit. a ) RODO oraz przepisów określonych w szczególności w art. 221 , 229 w zw. z art. 94 pkt 9a i 9b ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
 4. Brak zgody, o której mowa w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, lub jej wycofanie, nie będzie podstawą do niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, a także nie będzie powodować wobec nich jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę.
 5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 1. podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ADO, oraz
 2. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 1. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 1. przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, w tym okresem wynikającym z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67), 
 2. okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów;
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;
 2. przysługuje Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani danych osobowych - narusza przepisy prawa.

 

ZAŁĄCZNIKI:

kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 13.01.2020, 10:13

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 12

W poprzednim tygodniu: 30

W tym miesiącu: 77

W poprzednim miesiącu: 114

Wszystkich: 2076